Bienvenue sur le portail du Consulat Honoraire de Thaïlande à Marseille.

Le Consul Honoraire du Royaume de Thaïlande à Marseille ne reçoit que sur rendez-vous.

Pour votre parfaite information, le Consulat n’est pas habilité à délivrer les Visas, où à légaliser des actes administratifs.

Seuls, les services consulaires de l’Ambassade Royale de Thaïlande à Paris ont cette faculté.

Toutes les questions relatives aux Visas et à la légalisation d’actes doivent être posées directement auprès des services de l’Ambassade au 01.56.26.50.50 ou par mail sur thaiconsular.paris@hotmail.com

Vous pouvez retrouver les formulaires de demande de Visas sur le site internet de l’Ambassade (http://www.thaiembassy.fr/fr/), et prendre rendez-vous en ligne avec leurs services.

Pour toutes questions relevant UNIQUEMENT de l’assistance aux ressortissants, ou d’ordre économique et culturel, vous pouvez joindre le Consul via le téléphone d’urgence ou le mail ci dessous.

 

สวัสดีครับ เพือนชาวไทยทุกท่าน
ผมขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสถานกงสุลกิตติมศักดิ& ณ เมืองมาร์เซยย์ ได้เปิ ดทำการอีกครัง, หนึง โดยมีเขตพืน, ทีดูแลครอบคลุมแคว้น PACA ทัง, หมดเมือเร็วๆ นี ,สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้แต่งตัง, ให้นายโอลิวิเยร์ วัน เดอ วิงเก็ล (Olivier VAN DE WINKEL) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ& ณ เมืองมาร์เซยย์การแต่งตัง, กงสุลกิตติมศักดิ&ชีใ, ห้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความประสงค์จะอยู่เคียงข้างชาวไทยทีอาศัยอยู่ในประเทศ
ต่างๆ ทวั โลก ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของชาวไทย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับ
ประเทศเหล่านัน, รวมทัง, ส่งเสริมการท่องเทียวบทบาทหน้าทีหลักของกงสุลกิตติมศักดิ& ณ เมืองมาร์เซยย์ คือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีสัญชาติไทยและอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานท้องถิน
อย่างไรก็ดี กงสุลกิตติมศักดิ&ไม่มีอำนาจออกวีซ่าเข้าประเทศไทยหรือจัดทำเอกสารทะเบียนราษฎรดังนัน, สำหรับการติดต่อราชการไม่ว่าในเรืองใด ผมขอให้ทุกท่านติดต่อกับฝ่ ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงปารีส โดยตรงเพือให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่าน กงสุลกิตติมศักดิ& ณ เมืองมาร์เซยย์ ยินดีรับฟังทุกๆ ท่านทีมีโครงการหรือความคิดริเริมในการเผยแพร่ชือเสียงของประเทศไทยให้เป็นทีรู้จัก ไม่ว่าจะเกียวกับอาหาร วัฒนธรรมหรือลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆ และในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทีทำการตัง,

อยู่ทีสถานกงสุลกิตติมศักดิ& ณ

เมืองมาร์เซยย์
Consulat Honoraire du Royaume de Thaïlande à Marseille
World Trade Center Marseille Provence
2 rue Henri Barbusse
13001 Marseille
โทรศัพท์ : +33(0)7.83.67.16.84
mail/อีเมล : consulat.thai.marseille@gmail.com
ทัง, นี , เปิดรับบุคคลผู้ขอเข้าพบตามเวลานัดเท่านัน, โดยขอให้ท่านติดต่อนัดทางอีเมลเป็นหลัก
ด้วยความนับถือ
โอลิวิเยร์ วัน เดอ วิงเก็ล
กงสุลกิตติมศักดิ& ณ เมืองมาร์เซยย์